ข้อมูลทั่วไป หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสและชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Information Technology
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย) วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.Sc. (Information Technology)
ปรัชญา  
          เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์งานด้าน โปรแกรม การสื่อสารข้อมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสาร ทำงานกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถด้านการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
3. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถด้านวิ เคราะห์ฺและออกแบบเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับบทบาทของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ บริหารองค์กร
4. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถในการ เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการใน สภาวการณ์แข่งขัน
5. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
6. เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
7. เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ชุมชน
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ภาษาไทย
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
4. นักเขียนโปรแกรม
5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและแม่ข่าย
6. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
7. นักพัฒนาเว็บไซต์
8. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
9. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่ีมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ช่างเทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.2) สามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้