นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดรายการ CS Innovation Contest ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 2556 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประกวดรายการ Counter Service Innovation Contest ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประกวดที่เน้นการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการ ภายใต้หัวข้อ “Branding Application” โดยมีทีมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ซึ่งมีทีมที่ผ่านการพิจารณาในรอบสุดท้ายทั้งสิ้น 12 ทีม

ซึ่งผลการแข่งขันทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 ผลงาน ได้แก่
          1) ทีมJAP Soft สมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวชลธิดา สาละวันดี นายวีรภัทร์ สิริโชคเจริญสุข
นายปิยะพงษ์ ศรีประชัย นายสุรสิทธิ์ กุลทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผลงาน iBill โปรแกรมเพื่อการจัดการบิลอัจฉริยะ
          2) ทีมInspire RRU สมาชิกในทีม ได้แก่ นางสาวนัฏฐินี ใสวิจิตร นางสาวกุสุมา มะลูลีม
นายแดนชัย โสภา ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น จากผลงาน iNews โปรแกรมเพื่อการรับฟังข้อมูลข่าวสาร สำหรับผู้พิการทางสายตา
          3) ทีม Dev RRU สมาชิกในทีม ได้แก่ นายสมร ศรีปราลาด  นายเจษฎาภรณ์ เกตุวารินทร์  นายศรศักดิ์ เกตุสุนทร ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน iCoupon โปรแกรมเพื่อการจัดการคูปองอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี NFC
<< ประมวลภาพการประกวดแข่งขัน >>