อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล : surat.sut@csit.rru.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ   : ประธานสาขาวิชา

 • วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • M.Sc. สาขาInformation Technology  Edith Cowan University   

อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

อีเมล : chatchadaporn.tan@csit.rru.ac.th
ตำแหน่งทางบริหาร : รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 • อนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ูสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
 • ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
 • ค.อ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล : nuchjarin.kru@csit.rru.ac.th
ตำแหน่งทางบริหาร : รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏเทพสตรี
 • วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อีเมล : theerayut.jun@csit.rru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
 

 • ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาวิทยาลัยครูเพชรบุรี
 • ค.อ.ม. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อีเมล : watcharapong.kru@csit.rru.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ  : อาจารย์

 • วท.บ.  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยครูเพชรบุรี 
 • วท.ม.  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

อีเมล :kanida.cha@csit.rru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ   :  อาจารย์

 • วท.บ. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ป.บัณฑิต วิชาชีพครู สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
 • วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

อีเมล : narongsak.put@csit.rru.ac.th

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • คอ.บ. สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.ม. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • Internship Student, National Institute of Informatics (NII), Tokyo, Japan (December 2007 - May 2008).
 • Internship Student, National Institute of Informatics (NII), Tokyo, Japan (November 2009 - March 2010).
 • Ph.D. in Computer Science, Chulalongkorn University

อีเมล : soontaree.thu@csit.rru.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 • ค.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา
 • ค.อ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการอาชีวะและเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อีเมล : suphrattra.dae@csit.rru.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต  
 • วท.ม. สาขาสถิติประยุกต์ (การจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

อีเมล : nattawut.kae@csit.rru.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ   :  อาจารย์

 • ค.อ.บ.   สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 • วท.ม.    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หน้า