โครงการและกิจกรรม

ประกาศ
ค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อชุมชน ณโรงเรียนวัดโสธร
คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสระแก้ว

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมออกค่ายคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว วันที่ 24-25 มกราคม 2556

โครงการพัฒนาหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมกันพัฒนาหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เพื่อใช้เป็นตำรากลางในการจัดเรียนการ...

โครงการการสร้างบทเรียนออนไลน์สำหรับการจัดการการศึกษาภาคพิเศษ

เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2555 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมมือกับศูนย์การเรียนรู้อิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดให้มีการอบรมการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle เพ...

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมการประชุม "โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา" จัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ.ธ...

โครงการประชุมสัมนาทางคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เขาร่วมศึกษาดูงาน "ประชุมสัมนาทางคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2" ที่มหาวิทยาลัยบู...

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมของนักศึกษา

ในวันนี้ 13-15 มีนาคม 55 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่ ซึ่งได้ร...